جلسات با رایزنان بازرگانی کشورها

طبق برنامه های از پیش تعیین شده بصورت برنامه زمانبندی، رایزنان بازرگانی سفارتخانه های مستقر در ایران جهت بحث و تبادل نظر با شرکت های حوزه دریایی ایران و ارائه دستاوردها و فرصت های سرمایه گذاری حوزه دریایی و دریانوردی به نمایشگاه دعوت شده اند.
لطفا جهت ثبت نام به دبیرخانه دائمی نمایشگاه مراجعه فرمائید.