محورهای اصلی

  • سرمایه گذاران بین المللی و داخلی

  • مديران و کارشناسان صنعت دریایی و دریانوردی کشور

  • مديران خدمات مشتريان

  • مديران توسعه کسب و کار بین المللی و داخلی

  • شرکت های حمل و نقل دریایی بین المللی