دسترسی به پارکینگ ها

  • پارکینگ درب شماره یک: دسترسی از خیابان شهید بهشتی واقع درضلع جنوبی مصلی
  • پارکینگ لجستیک: دسترسی از خیابان مفتح، قبل از دانشگاه الهیات
  • پارکینگ گلگشت: دسترسی از اتوبان رسالت، قبل از سازمان فرهنگ و ارتباطات